Almindelige kriterier for påberåbelse af ordre public: specielt i relation til forældremyndighed på baggrund af surrogati-arrangementer

Research output: Contribution to journalJournal articleResearchpeer-review

I artiklen analyseres retstilstanden for, hvornår forældreansvar efter udenlandsk lovgivning eller afgørelse skal anerkendes i Danmark, særligt i forhold til tilfælde hvor en udenlandsk graviditetsbærende kvinde i et surrogati-arrangement er blevet økonomisk kompenseret for at bære graviditeten og føde barnet. Efter Haagerbørnebeskyttelseskonventionen og efter dansk international privatret er udgangspunktet, at de udenlandske afgørelser skal anerkendes. Spørgsmålet er dog, om danske myndigheder kan påberåbe sig ordre public og afvise anerkendelse, når der er ydet vederlag. Denne artikel redegør for de almindelige retningslinjer for påberåbelse af ordre public og konsekvensen heraf. Det konkluderes, at der meget sjældent er grundlag for at statuere ordre public, og at Danmark derfor noget nær altid vil skulle anerkende de udenlandske forældremyndighedsafgørelser.
Original languageDanish
Article numberTFA.2019.99
JournalTidsskrift for Familie- og Arveret
Issue number2
Pages (from-to)99-110
Number of pages12
ISSN1397-4599
Publication statusPublished - 2019

ID: 215365417